Podmínky užití

Podmínky užití agregátoru zboží iDesign.cz

Provozované společností Conventia Events, s.r.o. se sídlem Badeniho 290/1, 160 00 Praha 6, IČ 02827697, DIČ CZ02827697 (dále jen „Provozovatel“)

I. Úvodní ustanovení

 1. iDesign.cz provozuje a spravuje portál agregace zboží se zaměřením na bytový design, nábytek, interiérové vybavení a designové doplňky na internetové stránce www.idesign.cz (dále jen „Portál”). Provozovatel pronajímá Portál a související služby jiným podnikatelům (dále jen „Zájemce”) a vyvíjí činnost k tomu, aby Zájemce měl možnost prostřednictvím Portálu uzavírat s třetími osobami (dále jen „Zákazník”) smlouvy na využití služeb a/nebo zboží Zájemce (dále jen „Zprostředkovaná smlouva”).
 2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál (dále jen „Uživatel“) při vstupu na Portál, a dalším používání Portálu, jakož i další související právní vztahy.
 3. Uživatel vstupem na Portál stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 4. Provozovatel může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Provozovatel informuje Uživatele o změně Obchodních podmínek na Portálu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu.

II. Použití Portálu

 1. Přístup a používání Portálu je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu (tj. náklady na internetové připojení aj.).
 2. Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Zájemcem. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
 3. Provozovatel pronajímá Portál Zájemcům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Zájemci na Portálu. Provozovatel neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu ani za případné nekalosoutežní jednání Zájemce prostřednictvím Portálu nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu.
 4. Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Portál, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
 5. Kliknutím na některé odkazy na Portálu může dojít k opuštění Portálu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál.
 7. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu či systému, který realizuje přenos z Portálu třetím osobám.

III. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, případně neregistrovaných Uživatelů, kteří uzavřou Zprostředkovanou smlouvu se Zájemcem. Ustanovení článku III. Podmínek se týká pouze registrovaných Uživatelů a Uživatelů, kteří uzavírají prostřednictvím Zprostředkovanou smlouvu.
 2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, název společnosti, IČ, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále vše společně jen jako „Osobní údaje”).
 4. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Zprostředkované smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
 5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých Osobních údajů.
 6. Zpracováním Osobních údajů může Provozovatel, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 8. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Provozovatele.
 9. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat Provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav.
 10. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 11. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Provozovatele a Zájemců na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

IV. Autorská práva

 1. Provozovatel je vlastníkem Portálu iDesign.cz.
 2. Portál iDesign.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Provozovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu iDesign.cz.
 3. Obsah Portálu iDesign.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Provozovatel předem souhlas.

V. Práva a povinnosti Uživatele

 1. 1. Uživatel vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že:
  a) je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

  b) veškeré údaje, které poskytuje společnosti Provozovatele, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  c) se před zahájením užívání Portálu důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
  d) bude používat portál, nakupovat na něm a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má provozovatel právo tyto účty zablokovat a smazat.
 2. Uživatel je povinen při užívání Portálu dodržovat právní předpisy, je povinen vždy respektovat práva provozovatele i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
  a) užívat Portál v rozporu s těmito Podmínkami
  b) komerčně užívat kterékoli části Portálu způsobem způsobilým poškodit Provozovatele nebo Zájemce,
  c) získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
  d) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu,
  e) používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Provozovatele a který je v souladu s jeho určením.
 3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
  a) nebude používat Portál, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,
  b) pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu realizován.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 19.11.2014.

V Praze dne 19.11.2014